2019-07-08     Arnolda, Edgara, Elżbiety        
Strona główna -> Regulamin Orlika

 

Regulamin  korzystania  z  kompleksu  boisk  sportowych

 „ Moje  boisko ORLIK  2012 ” w  Szalowej

 

§ 1.

 POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 

 1. Właścicielem kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” usytuowanego w Szalowej jest Gmina Łużna  w imieniu której działa Wójt Gminy Łużna, zwany dalej „administratorem obiektu”.
 2. Przedstawicielem administratora obiektu jest animator sportu (osoba, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia - zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, do organizowania i prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych).
 3. Animator sportu (trener środowiskowy) zwany dalej „animatorem”, to osoba działająca w imieniu administratora w celu organizacji zajęć, czuwania nad bezpieczeństwem użytkowników obiektu oraz administrowania obiektem.
 4. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”- zwany dalej „obiektem” składa się  z boiska do gry w piłkę nożną, boiska wielofunkcyjnego: boiska do gry w siatkówkę,  koszykówkę, tenis ziemny oraz zaplecza socjalnego wraz z przyległym parkingiem.

 

§ 2. 

 

ZASADY   KORZYSTANIA   Z   OBIEKTU

 

 1. Obiekt jest ogólnodostępny i czynny przez cały tydzień w godzinach ustalonych przez administratora obiektu.
 2. Korzystanie z obiektu jest  bezpłatne, a obiekt jest udostępniany do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez animatora sportu.
 3. Harmonogram zajęć szkolnych dla zorganizowanych grup uczniów w dniach ustawowej nauki szkolnej w godzinach od  8-mej do 16 - tej ustala w uzgodnieniu z animatorem sportu  Dyrektor Zespołu Szkół w Szalowej, przy czym pierwszeństwo do korzystania z obiektów posiadają uczniowie ze szkół z terenu Gminy Łużna.
 4. Zajęcia sportowe dla uczniów wymienionych w punkcie 3, nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor lub trener, który także jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, i porządek na obiekcie.
 5. W pozostałych dniach wolnych od zajęć szkolnych, oraz w dniach powszednich w godzinach od  16-tej  do  22-giej  harmonogram korzystania z boisk ustala animator.
 6. Użytkownicy korzystający z obiektu przed rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za zapoznanie użytkowników z niniejszym  regulaminem oraz  ład, porządek i bezpieczeństwo na obiekcie a także dokonanie wpisu do ewidencji osób korzystających z obiektu.
 7. Korzystanie z obiektu (boiska sportowego)przez użytkowników jednej grupy zorganizowanej ustala się w wymiarze 2 godzin jednorazowo, a w przypadku  braku rezerwacji na dalszy czas przez inną grupę przewiduje się możliwość przedłużenia na dalsze godziny.
 8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu (boiska sportowego) dla grupy osób liczącej co najmniej 6 osób poza boiskiem wielofunkcyjnym.
 9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej. Osoby w wieku pomiędzy 7 a 18 rokiem życia mogą korzystać z obiektu pod nadzorem opiekunów faktycznych lub prawnych, nauczyciela, trenera, instruktora lub animatora sportu.
 10. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają całkowity zakaz korzystania z obiektów.
 11. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

§ 3.

 

POSTANOWIENIA   PORZĄDKOWE

 

 1. Z obiektu można korzystać w godzinach ustalonych przez administratora  po uprzednim wpisie do ewidencji osób korzystających z obiektu dostępnym u animatora.
 2. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego przeznaczone do gry na sztucznej nawierzchni oraz tzw. ,,lanki", mają one lane korki na zewnętrznych krawędziach podeszwy buta. Na boisku wielofunkcyjnym obuwie halowe).
 3. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystającym z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się;

1)      korzystania z boisk bez zgody animatora,

2)      używania butów piłkarskich o wysokich i metalowych korkach oraz obuwia z kolcami,

3)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, łyżwy itp,

4)      niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

5)      wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia boiska,

6)      palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie obiektu,

7)      przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

8)      zaśmiecania,

9)      przeszkadzania w zajęciach lub grach,

10)  zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

11)  wprowadzania zwierząt,

12)  korzystania z boisk bez zgody administratora,

13)  przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

14)  wykonywania innych czynności niezgodnych z przeznaczeniem obiektu.

 1. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów „bhp” i „ppoż”.
 2. Użytkownicy obiektu korzystają z obiektu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za powstanie wszelkich szkód, których przyczyna leży po ich stronie na zasadach ogólnych.
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia animatora  o zauważonych uszkodzeniach na obiekcie.

 

 

§ 4.

 

UPRAWNIENIA  ANIMATORA  OBIEKTU

 

 1. Animator, jako przedstawiciel administratora organizuje zajęcia na obiekcie, czuwa nad bezpieczeństwem osób oraz prawidłowym funkcjonowaniem obiektu i w tym celu może wydawać użytkownikom polecenia służbowe dotyczące:

1)      zaprzestania niewłaściwego korzystania z kompleksu boisk wraz z zapleczem socjalnym,

2)      niewłaściwego ubioru, w tym w szczególności obuwia,

3)      zakłócania porządku na obiekcie,

4)      niewłaściwego niezgodnego z niniejszym regulaminem zachowania na obiekcie,

5)      opuszczenia terenu obiektu,

6)      innych spraw związanych z funkcjonowaniem obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Animator koordynuje oraz ustala harmonogram korzystania z obiektu lub z poszczególnych boisk przez zainteresowane grupy lub osoby.
 2. Animator prowadzi rejestr osób korzystających z obiektu (poszczególnych boisk).
 3. Animator przyjmuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące stanu udostępnianych boisk lub urządzeń sportowych. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych może odwołać zajęcia na obiekcie.
 4. Właściciel obiektu nie odpowiada za jakiekolwiek szkody (rzeczowe i osobowe w tym uszczerbek na zdrowiu), powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 5. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający sport.
 6. Właściciel obiektu  nie odpowiada za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników  pozostawione i zaginione  na obiekcie.

 

§ 5.

 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag i poleceń animatora.
 2. Nie stosowanie się do regulaminu lub poleceń administratora rozpatrywane będzie w oparciu o właściwe przepisy i procedury prawne, to jest w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia, w drodze postępowania karnego lub cywilno - prawnego.
 3. Uwagi, spostrzeżenia, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu należy składać  administratorowi obiektu.
 4. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane tam imprezy.